sisukaart prindi login

TriatloniLiidu infokiri 4.01.2012

INFOKIRI 4.01.2012

 

HEAD UUT AASTAT KÕIGILE!
 

1. ETL juhatuse koosolekul 3.01.2012 osalesid ETL president Margus Lepik, Dea Oja, Jüri Käen, Eero Raudsepp, Alma Sarapuu ja Tiina Pallas.

Margus Lepik tegi ülevaade ETL hetkeseisust, ETL toimkondade juhid rääkisid oma valdkondade  tegevusest : Eero - triatloni võistluskalendrist 2012 ja tehnilise toimkonna tegevusplaanist, Jüri  - uue hooaja plaanidest  tippsportlastel, Dea – andis ülevaate  meediaplaani lähteülesandest.

Arutluse all olid Triatloni Liidu 2012 eelarve ,  pöördumised võimalike sponsorite poole, toetajate leidmise vajadused ning laekunud taotluste arutelu.

Tehti ettepanekuid ja kinnitati 10. Jaanuaril toimuva üldkogu päevakord.

 
2. ETL üldkoosolek toimub 10.01.2012 algusega kell 16.00 Tabasalu Spordikompleksis.
Päevakord : 1. Ülevaade ETL hetkeseisust
 2. ETL uue juhatuse ja toimkondade juhtide tegevusplaanid
 3. ETL 2012.a. eelarve arutelu ja kinnitamine
 4. ETL 2012.a. võistluskalendri kinnitamine
 5. Revisjonikomisjoni kinnitamine
Kutsed ETL juriidilistele liikmetele on laiali saadetud.
 
  1. ETL 2012.a. triatloni karikasarja etapid on:

P 10.06

Melliste triatlon, sprint, EKV I

L16.06-

P17.06

Valga triatlon, EKV II laste, noorte, juuniorite,

EMV poopikal distantsil

L 30.06

Voka triatlon, sprint EKV III

L 7.07

Saku triatlon, sprint, EKV IV

P 22.07

Tartu triatlon, OD, Balti KV, EKV V

L 28.07

Võru triatlon, OD , Eesti MV, EKV VI

L 11.08

Elva 25. triatlon, sprint, EKV VII

 

  1. ETL 2012.a. duatloni karikasarja etapid on:

L 14.04

Rakvere duatlon, EKV I

P 6.05

Kiili duatlon, EKV II

L 12.05

Jõulumäe duatlon, Eesti MV, Balti KV, EKV III

L 15.09

Tabasalu duatlon, EKV IV

L 22.09

Saaremaa duatlon, EKV V

 

5. ETL katab karikaetapi korraldamisel järgmised kulud:

Kindlustus

Ajavõtt ja Protokollid

Sekretariaadi teenus

Diplomid  Eesti MV medalid

Peakohtuniku tasu

Numbrid

Finišiväravad ja poid

Eelteavituse  ja Registreerimise 

 

6. ETL karikasarja etapi korraldamiseks vajalikud kriteeriumid:

Täpse pikkusega rajad (rattaraja lubatud eksimus 5%).

Ajakavast kinnipidamine.

Atesteeritud peakohtunik.

Meditsiiniline abi (soovitavalt 1 statsionaarne ja 1 mobiilne), soovitav teavitada kohalikku haiglat ürituse toimumisest.

Vetelpääste (soovitavalt iga 25 võistleja kohta 1 vetelpäästjaga paat), võimalusel politsei.

Stardikäsklus vastavalt ITU reeglitele.

Ujumises soovitavalt pöörded mitte suuremad kui 90º, esimese poini soovitavalt vähemalt 250m, miinimumsügavus veekogus 1,5m.

Alates 7 päeva enne võistlust avaldada ning uuendada veetemperatuuri. Ametlik veetemperatuur mõõdetakse 1h enne starti.

Esimene poi risti stardijoonega (veekogu iseärasustest võimalikud erijuhud)

Vahetusala valvega, sissepääs ainult võistlejatele.

Igale sportlasele vähemalt 0,75m ruumi vahetusalas, rattahoidja kõrgus maapinnast vähemalt 120cm. Väikseima stardinumbri koht asub vahetusalast väljumisele kõige lähemal.

Võrdsed vahetusalad, soovitavalt ujumast ja rattasõidust tulles sama sisenemisvärav, et kõikidel võistlejatel oleks võrdne maa rattaga joostes.

Soovituslik vahetusala laius 10m, vältida tuleks järske pöördeid. Vahetusalasse sisse- ja väljapääs vähemalt 6m lai ning rattale istumise/mahatulemise joon vähemalt 5m kaugusel lähimast rattahoidjast.

Soovitavalt rattarada liikluseks suletud. Avatud liikluse korral kõik ristmikud turvatud, suunajate olemasolu. Tuulessõidu keelu puhul kohtunikud, kes tuulessõitu jälgivad.

Finišisirge soovitavalt 100m pikk ja 5m lai.

Finišialasse võistlejate värskendusala

Kommentaator

3-liikmeline protestikomisjon

Parkimisplats(id), vajadusel parkimise reguleerijad

WC-d nii vahetusala läheduses kui parklas

Toitlustusteenus võistluskeskuses

Hiljemalt 3 nädalat enne võistlust peab ETLi kinnitamiseks saatma võistluste juhendi ja rajaskeemid, ajakava ning olemasolevad nõusolekud/kinnitused kohalikult omavalitsuselt, maanteeametilt, politseilt jne. Soovitav on koostada ka inglise keelne juhend.

 

Vanuseklassid 2012  triatloni ja duatloni karikaetappidel:

Lapsed E, D ja C

Noored B ja A

Juuniorid

Eliit

Seeniorid 40, 50, 60, 70

Harrastajatele tagada punktiarvestus nii triatloni kui duatloni karikasarjas.

Jooksev punktiseis peab olema ETL kodulehel üleval.

 

2012.a. ETL karikaetappidel on litsents kohustuslik, ilma litsentsita starti ei lubata 

( v.a. harrastajad).

Stardimaksud soovituslikult : Lastele tasuta, noortele ja juunioritele 5 Eurot, täiskasvanutele olenevalt distantsi pikkusest 10 – 20 Eurot.

7. Eesti Triatloni Liidule on vaja luua uus visuaalne identiteet : uus logo, uus atraktiivne koduleht , koostada meediaplaan.

Et garanteerida tulemus, on vaja kaasata professionaalid. Et välja selgitada triatlonirahva sisemine potentsiaal, kutsume kokku turundusteemalise ümarlaua. Kasuks tulevad turundusalased teadmised, kuid oodataud on kõik head mõtted.

Kui Sa tunned endas soovi Eesti triatloni arengule kaasa aidata, siis oled oodatud Triatloni Liidu uue visuaalse identiteedi ja veebilehe loomise ümarlauale. Palun anna enda osalemissoovist teada 12. Jaanuarini 2012 e-maili teel: info@triatlon.ee. Sinuga võetakse ühendust.

 

  1. Eesti Olümpiakomitee kuulutab välja stipendiumikonkursi tippsportlastele kõrg- või kutse­hariduse omandamiseks 2011/2012. õppeaasta kevadsemestriks.

Avalikul stipendiumikonkursil osalev sportlane peab vastama järgmistele tingimustele:

- on tegevsportlane, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul või

- on tippspordist loobunud isik, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul

 ning lõpetanud tegevsportlase karjääri viimase 5 aasta jooksul.

- järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noorematele.

Stipendium eraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga sportlastele kõrg- või kutsehariduse omandamiseks tasulises õppes õppemaksu tasumiseks:

- avalik-õiguslikus ülikoolis

- eraülikoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel

- riigiasutusena tegutsevas rakenduskõrgkoolis

- erarakenduskõrgkooli positiivselt akrediteeritud õppekava alusel

- riigiasutusena tegutsevas kutseõppeasutuses

- Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusluba omavas era- või 

 munitsipaalkutseõppeasutuses

- või välisriigi samaväärsetes õppeasutustes

Stipendiumi suurus on kuni 1 000.- eurot.

Avaldused konkursil osalemiseks saata Eesti Olümpiakomiteele  hiljemalt 6. veebruariks 2012.a.

aadressil: Pirita tee 12, 10127 Tallinn või

faksil 603 1501 või

digiallkirjastatult e-postile aet@eok.ee

Avalduses tuleb ära märkida:

Isikuandmed, kontaktandmed, spordiala ja tulemused, kutse- või kõrgkool ja õpitav eriala.

 
9. RAHATAOTLEMISE VÕIMALUS (nt. TREENERIKS ÕPPIMISEL)
Innovel avanes täna taotlusvoor “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine”,
mille tähtaeg on 16. jaanuar. 
Toetatakse:
* noorte (16-24-aastased), kes on põhi-, kesk- või kutsehariduse omandanud või
katkestanud hiljemalt 2010/2011 õppeaastal ja kes ei ole viimase 4 kuu jooksul
omanud töösuhet või töötanud füüsilisest isikust ettevõtjana, tööle rakendumist
toetavate meetmete pakkumist kombineerituna tööpraktikaga tööandja juures.
Läbi projekti tegevuste peavad inimesed olema valmis tööturule sisenema või sinna
naasma. Projektid peavad pakkuma tegevusi, mis kombineerituna aitavad töötul ületada neid takistusi, mis on põhjustanud töötuks jäämise. Projekti tegevused peaksid
tagama, et töö kaotanud inimesed jäävad tööturuga tihedalt seotuks ning suurendavad
oma võimalusi tööd saada.
Toetust võib taotleda:
juriidiline isik; füüsilisest isikust ettevõtja; kohalik omavalitsus; valitsusasutus
või selle hallatav riigiasutus.
Toetuse määr:
Omafinantseeringu minimaalne määr on 15% projekti abikõlblikest kuludest.
Maksimaalne toetus ühele projektile on 320 000 eurot. 
NB! Toetatavate kulude hulka saab arvestada ka projekti ettevalmistamisega seotud
kulud, sealhulgas projekti taotluse koostamise.
Vt täpsemaid tingimusi http://blog.projektid.ee/kvalifitseeritud/
Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt projektispetsialist-kliendihaldur Kai Krashevski poole: tel.  626 3236 või
kliendihaldur@projektid.ee.
 
Veel koolitusi lähiajal: 
* 12. jaanuar “Tähtsamad rahastusvõimalused Eestis ning kuidas koostada edukat
äriplaani” www.ariplaan.ee/12jaanuar 
* 2. veebr. “Juriidiliste küsimuste lahendamine rahastustaotluste esitamisel ja
projektide läbiviimisel“ http://www.europrojekt.ee/2veebr/
 

 

  1. TREENERIKOOLITUS
13.-15.jaan., 28.- 29.jaan. 2012 toimub III taseme üldainete koolitus Tallinna Ülikoolis.
Järgmised III taseme kursused on ülikoolidel kavas alles järgmise 2012 aasta sügistalvel.
Palun teavitage oma II taseme treenereid võimalusest ja soodushinnast (57,50 EUR).
Elektrooniliselt saab registreeruda
http://www.eformular.com/treener2009/tase123.html
Lähem info Tallinna Ülikool, Toomas Herde tel. 5054659 treener@tlu.ee
Kogu info kursuste kohta EOK veebilehel
http://www.spordiinfo.ee/spordijuhtide_koolitus 

 

 
11. NB! KÕIKIDELE KLUBIDELE! Eesti Spordiregister
Alates 1. juunist 2011 tegutseb Eesti spordiregister riigi andmekoguna ning andmete kogumine ja avaldamine toimub vastavalt Eesti spordiregistri põhimäärusele "Eesti
spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus"
https://www.riigiteataja.ee/akt/128052011001. 
Andmete esitamine on kohustuslik maakonna spordiliitudele, spordialaliitudele, rahvuslikule olümpiakomiteele ning spordiregistri põhimääruse § 12 sätestatud tingimustele vastavatele spordiklubidele, spordiühendustele ja muudele organisatsioonidele.
Uued andmete esitamise tähtajad spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioonidele:
• spordiorganisatsioonil on kohustus uuendada spordiorganisatsioonide
alamandmekogusse kantud andmed iga kalendriaasta 1. märtsiks;
• majandusaasta tulude ja kulude andmed spordiorganisatsiooni taksonoomia tulu- ja
kuluridade lõikes tuleb spordiklubil ja Eesti Olümpiakomiteesse mitte kuuluval
spordiühendusel esitada spordiregistrile hiljemalt iga kalendriaasta 30. juuniks;
• vahepeal muutunud kontakt-, andmehalduri jms andmeid tuleb spordiorganisatsioonil, liikmeskonna andmeid spordialaliidul, maakonna spordiliidul, spordiühendusel või rahvuslikul olümpiakomiteel, treenerite või treenerikutseta sporditegevuse juhendajate tööhõive andmeid spordiklubil või spordalaliidul uuendada spordiregistris 30 päeva jooksul alates nende muutumisest.
Spordiorganisatsioonide alamandmekogu andmete korraline uuendamine algab 1.jaanuaril 2012. Eeltäidetud e-ankeedina saab alates 1. jaanuarist 2012 andmeid
esitada ainult spordiorganisatsiooni poolt eelnevalt määratud andmehaldur.
Täpsemalt loe: http://www.spordiregister.ee/index.php?ac=teade
Spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioonidel palutakse määrata andmehaldur
spordiregistri spordiorganisatsioonide alamandmekogus 16.detsembriks 2011, juhul kui see on tegemata ( http://www.spordiregister.ee/admin/index.php?ac=newuser vormi nimi: “Organisatsiooni andmehalduri määramine”; vastavalt “Taotlemine dokumendiga” või “Taotlemine ID-kaardi või panga kaudu”).
 
 
Tiina Pallas
56-951593
Copyright © 2005 Spordiklubi Raudmees MTÜ « tagasi ^^ üles prindi